Poznaj swojego dzielnicowego - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Poznaj swojego dzielnicowego

Poznaj swojego dzielnicowego

Rejony służbowe, kontakt,plany działań priorytetowych,realizowane przez dzielnicowych od 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.szt.. Piotr Białuski 

tel.0 44-754-61-26

 

--- Rejon nr 1 ---------------------------------------

sierż.szt.  Dominik Madej tel. służbowy: (044) 754 61 46 kom,  723 634 666

dzielnicowy.opoczno1@opoczno.ld.policja.gov.pl

Plan priorytetowy: REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

Charakterystyka zagrożenia w rejonie służbowym.      Jednym z głównych zagrożeń występujących w rejonie służbowym nr. 1 jest gromadzenie się osób w bliskim sąsiedztwie bloków mieszkalnych położonych w Opocznie przy ulicy Staromiejskiej 25 I/II/III/IV, gdzie usytuowany jest plac zabaw w obrębie, którego dochodzi do zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecania miejsca publicznego oraz używania słów nieprzyzwoitych.

Zjawisko było zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Proceder ma miejsce przez cały dzień w godzinach porannych, popołudniowych oraz wieczornych.  Osoby spożywające alkohol w w/w miejscu publicznym często po sobie pozostawiają nieczystości miedzy innymi w postaci szklanych butelek.  

Problem ten bezpośrednio dotyka mieszkańców bloków oraz posesji znajdujących się w obrębie w/w placu zabaw. W pierwszym półroczu 2018 roku zagrożenie to było objęte przez dzielnicowego planem działania priorytetowego. Jednak pomimo wzmożonych działań przez funkcjonariuszy z tutejszej jednostki oraz podmiotów pozapolicyjnych, procederu tego nie udało się zażegnać.

Osoby w dalszym ciągu gromadzą się we wskazanym rejonie i popełniają szereg wykroczeń uciążliwych dla społeczeństwa. Ponadto mieszkańcy posesji leżących w pobliżu w/w miejsca zagrożonego, proszą o częstsze wzmożone kontrole placu zabaw leżącego w pobliżu ul. Staromiejskiej 25 IV. 

 

 1.    Zakładany cel do osiągniecia

Ograniczenie gromadzenia się w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny w obrębie w/w placu zabaw.

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Kontrola w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych rejonu leżącego w pobliżu placu zabaw usytuowanym w Opocznie na ul. Staromiejskiej 25 IV w ramach obchodu przydzielonego rejonu służbowego nr 1.

Uwzględniając w zadaniach do służby patrolowo interwencyjnej powyższego miejsca, jako miejsce zagrożone, wymagające częstych kontroli, bezwzględnie karanie sprawców wykroczeń popełnianych w okolicy sklepu w szczególności spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. Pisemna informacja do Straży Miejskiej w Opocznie w celu objęcia w ramach wykonywania przez SM obowiązków służbowych szczególnym nadzorem rejonu przyległego do w/w placu zabaw.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego , wraz ze wskazaniem planowanych przez nie działań.

Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz z dzielnicowym,

Ogniwo Patrolowo Interwencyjne KPP Opoczno - patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Rozmowa z mieszkańcami osiedla Staromiejska 25/I/II/III/IV, Staromiejskiej 14a, informacje na stronie KPP Opoczno.

ul. Generała K. Bończy-Załęskiego, Kolberga, Nowa, Parkowa, Łąkowa, Żesławskiego, osiedle Piastowskie, Waryńskiego, Starzyńskiego, Chopina, Hubala, Błonie, al. Sportowa, Szewska, Rzeczna, Kowalskiego, pl. Zamkowy, pl. Kościuszki, pl. Kilińskiego /po prawej stronie ronda/ Sobieskiego, Inowłodzka, Kościelna, Staromiejska, Piwna Piaseczna, Garncarska, Targowa, Drzymały Wąska, Krótka, Libiszewska, Daleka, Kołomurna, Moniuszki, Batorego, Kwiatowa, Stodolna, Rolna, Perzyńskiego, Wałowa, Liliowa, Różana, Narcyzowa, Krokusowa, osiedle Milenijne.

 

 

  --- Rejon nr 2 ---------------------------------------

asp. Norbert Grzesiński tel. służbowy: (044) 754 61 46, kom. 723 634 608

dzielnicowy.opoczno2@opoczno.ld.policja.gov.pl

Ulice:

ul. Partyzantów - strona wschodnia od ul. Piotrkowskiej w kierunku północnym, ul. Biernackiego, Rondo Rotmistrza H. Mieroszewskiego, Skłodowskiej, Harcerzy, M. Galińskiego, Aleja abp.
Z. Zimowskiego, Konopnickiej, Norwida, Słowackiego, Graniczna, Spacerowa, Żeromskiego, M. Kolbe, Polna, Jana Pawła II,  osiedle „Ustronie”,

Plan Priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2

REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

 1. Charakterystyka zagrożenia w rejonie służbowym.

-    w związku z rewitalizacją ul. Biernackiego w Opocznie i wykonaniem szeregu prac remontowych tj: utworzeniem  nowego  deptaku wraz z oświetleniem ,otwartą  siłownią oraz mieszczącą się w tym rejonie krytą pływalnią Opoczyńska Fala oraz Miejskim Domem Kultury wzmożona  kontrola ładu   i porządku publicznego w/w ulicy na odcinku miedzy rondem Żołnierzy Wyklętych,  a  ul. Słowackiego   z uwagą na wszelkie przejawy łamania prawa tj : niszczenie mienia,  zaśmiecanie , spożywanie alkoholu oraz utrudnianie korzystania  z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego.

-   w związku z pojawieniem się zgłoszeń w KMZB dotyczących aktów wandalizmu , zaśmiecania oraz spożywania alkoholu oraz ich potwierdzenie w rejonie MDK                   w Opocznie .Podjęto decyzje o kontynuacji wdrożonego planu priorytetowego na kolejny okres co wiąże się z jak najszybszym wyelminowaniem powyższych zdarzeń i zagrożeń  w tym rejonie

Zakładany cel do osiągniecia.

Wyelminowanie wszelkich przejawów łamania prawa poprzez wzmożone kontrole dzielnicowego oraz funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego KPP Opoczno oraz  Straży Miejskiej w Opocznie.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Objęcie rejonu służbą patrolową i obchodową. Rozmowy z mieszkańcami  osiedla Żeromskiego , które bezpośrednio  sąsiaduje z w/w ulicą celem pozyskiwania informacji dotyczących osób tam przebywających celem zapobiegania niszczeniu mienia , zaśmiecania powyższego terenu oraz spożywania alkoholu.

Propagowanie KMZB celem umieszczenia przez mieszkańców informacji o zagrożeniu w w/w rejonie .Wymiana informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach z dyrektorem Miejskiego Domu Kultury oraz dyrektorem  krytej pływalni Opoczyńska Fala.

 

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego , wraz ze wskazaniem planowanych przez nie działań.

Straż Miejska Opoczno, Ogniwo Patrolowo Interwencyjne KPP Opoczno , mieszkańcy bloków ul. Żeromskiego.

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Rozmowa z mieszkańcami osiedla Żeromskiego informacje na stronie KPP Opoczno, pismo do spółdzielni mieszkaniowej w Opocznie.

 

--- Rejon nr 3 ---------------------------------------

 

Starszy Dzielnicowy- asp. Piotr Laskowski tel. służbowy: (044) 754 61 46,   kom.  723 63 46 52

dzielnicowy.opoczno3@opoczno.ld.policja.gov.pl

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie  służbowym:

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

- Do głównych zagrożeń występujących w rejonie nr 3 zaliczyć należy częste zakłócenia porządku publicznego oraz zakłócanie ciszy nocnej w rejonie bloku mieszkalnego ul. Partyzantów 43 oraz budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” przy ulicy Partyzantów 45 w Opocznie, które to zakłócenia są ściśle związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach objętych ustawowo zakazem, w następstwie czego dochodzi do w/ wym. zakłóceń. Zagrożenie występuje głównie w piątki i soboty w godzinach wieczorowo- nocnych tj. 18:00- 2:00. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie licznych zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego prowadzonej przez dzielnicowego oraz na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców rejonu, w którym zagrożenie występuje. Schemat działania sprawców jest następujący: dochodzi do zakupu znacznej ilości alkoholu, który następnie jest spożywany w „trójkącie” pomiędzy budynkami bloku ul. Partyzantów 43, budynku S-ni Mieszkaniowej „Nasz Dom” ul. Partyzantów 45 oraz tyły budynku cukierni ul. Partyzantów 41. W miarę spożycia alkoholu, dochodzi do coraz głośniejszego zachowania się znajdujących się tam osób, używania słów wulgarnych, które to zjawisko częstokroć przedłuża się do późnych godzin nocnych, daleko wykraczających poza godzinę 22:00.

      2.  Zakładany cel do osiągnięcia:

- niwelowanie  zjawiska spożywania alkoholu w miejscach ustawowo objętych zakazem, zakłócania porządku publicznego oraz ciszy nocnej - dotyczy rejonu, o którym mowa wyżej. Sposób oceny realizacji zadania będzie polegał na ocenie zadowolenia społecznego, gdzie za zrealizowanie działania uznaje się spadek ilości zachowań społecznych polegających oraz spożywania alkoholu w miejscach ustawowo objętych zakazem oraz na zakłóceniu porządku publicznego w ocenie społeczności rejonu, w którym zagrożenie występuje. Ocenę społeczności będzie badał dzielnicowy w ramach rozpoznania przydzielonego rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez rozmowy z mieszkańcami. Ważnym i w zasadzie kluczowym aspektem oceny będzie bieżąca analiza Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- w ramach niwelacji zjawiska spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem jego spożywania zakłócania porządku publicznego oraz ciszy nocnej we wskazanym miejscu należy zadaniować służby patrolowo-obchodowe pod kątem występującego zjawiska w ramach służb pełnionych w piątki i soboty obejmujących godzinyod 18:00 do 2:00. Do realizacji zadania wskazanym byłoby zaangażować Straż Miejską w Opocznie (sporządzenie pisemnego wystąpienia z prośbą o skierowanie patrolu Straży Miejskiej we wskazanym miejscu i czasie). Patrole pełniące służbę we wskazanym rejonie w przypadku ujawnienia wykroczenia związanego z występującym zjawiskiem powinny stosować działania represyjne (fakultatywnie- ocena interweniującego f-sza) w postaci nakładania mandatów karnych na osoby dopuszczające się wykroczeń. Termin realizacji przedsięwzięcia wraz z oceną ostateczną- 31. 12. 2018 r. Należy rozważyć pełnienie wspólnych służb z f-szami Straży Miejskiej w Opocznie (fakultatywnie).

Podmioty Współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz z dzielnicowym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- informowanie społeczności lokalnej w trakcie wykonywania zadań np. funkcjonariusze patrolu prowadzącego obserwację rejonu, w którym występuje zagrożenie na pytanie przechodzącego mieszkańca „Panowie czy coś się stało?” powinni odpowiedzieć, że prowadzą obserwację placu, ponieważ dochodzi do zakłóceń porządku publicznego, a ich obecność jest ukierunkowana na eliminację tego zjawiska.

- informowanie mieszkańców o podjętych działaniach lub zamiarze podjęcia działań prewencyjnych na spotkaniu z mieszkańcami lub debacie społecznej.

- umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie internetowej KPP w Opocznie, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Opocznie ul. Partyzantów 45 oraz w budynku bloku mieszkalnego w Opocznie przy ulicy Partyzantów 43.

Ulice:

ul. Partyzantów – od ul. Piotrkowskiej do końca – strona zachodnia, Biernackiego od Partyzantów, Kossaka, Kopernika, Armii Andersa, W. Pileckiego, Armii Krajowej, Słoneczna, Westerplatte, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Tuwima, Powstańców Wielkopolskich, Matejki, Wyspiańskiego, Leśna, Witosa, Małachowskiego, Długa, Przemysłowa, Ceramiczna, Krasickiego, Torowa, Północna, Sosnowa, Wymysłów

 

Rejon nr 4 ---------------------------------------

 

sierż.szt. Paweł Studnicki - tel. służbowy: (44) 754 61 46,   kom.  723 63 46 13

dzielnicowy.opoczno4@opoczno.ld.policja.gov.pl

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie  służbowym:

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

- Do głównych zagrożeń występujących w rejonie nr 4 zaliczyć należy :

częste spożywanie alkoholu, zaśmiecanie,zakłócania porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w sąsiedztwie i w obrębie boiska usytuowanego w Opocznie na ul Łaziennej, a także na gromadzącą się młodzież zagrożoną demoralizacją. Zagrożenie zgłaszane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa orazsąsiadujących mieszkańców,

       2.   Zakładany cel do osiągnięcia:

- zminimalizowanie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego oraz spoczynku nocnego. Przedmiotowe zagrożenie występuje w rejonie boiska przy ulicy Łaziennej w Opocznie. Sposób oceny realizacji zadania będzie polegał na ocenie zadowolenia społecznego, gdzie za zrealizowanie działania uznaje się spadek ilości zachowań społecznie uciążliwych polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach ustawowo objętych zakazem, zaśmiecania miejsc publicznych, zakłócania porządku publicznego w ocenie społeczności rejonu, w którym zagrożenie występuje. Zapobieganie popełnianiu przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, a także wyeliminowanie zjawisk demoralizacji osób nieletnich. W/w zagrożenia częstokroć zgłaszane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz interwencje zgłaszane do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie przez mieszkańców ulicy Łaziennej. Ocenę społeczności będzie badał dzielnicowy w ramach rozpoznania przydzielonego rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez rozmowy z mieszkańcami.           

 

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

II półrocze 2018 roku

- zadaniowanie służb patrolowo obchodowych pod kątem występujących zjawisk w ramach pełnionej służby tj. patroli OPI oraz dzielnicowych. Patrole pełniące służbę we wskazanym rejonie w przypadku ujawnienia wykroczenia związanego z występującym zjawiskiem powinny stosować działania represyjne w postaci, nakładania mandatów karnych na osoby dopuszczające się wykroczeń, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Opocznie. Ponadto stosowanie rozmów profilaktycznych celem zapobiegania popełnianiu wykroczeń.

 1. Podmioty Współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

-Komenda Powiatowa Policji w Opocznie- Dzielnicowy, Ogniwo Patrolowo Interwencyjne oraz Zespół ds. Nieletnich i Patologii- patrolowanie rejonu zagrożonego negatywnym zjawiskiem, w razie potrzeby- działania represyjne wobec osób naruszających normy prawne

 • Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz z dzielnicowym
 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- informowanie mieszkańców o podjętych działaniach lub zamiarze podjęcia  działań prewencyjnych na spotkaniu z mieszkańcami lub debacie społecznej,

- umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Ulice:

ul. Piotrkowska, ul. Partyzantów od ul. Kuligowskiej do ul. Piotrkowskiej, Dworcowa, Dworzec PKP, PKS, Stacja Opoczno Południe, Towarowa, Kuligowska, osiedle za Wulkanem, Działkowa, Szkolna, Staszica, Puchały, Ogrodowa, Mokra, Wiejska, Kolejowa, Zakątna, Limanowskiego, Skalna, Robotnicza, Kamienna, Wapienna, Mostowa, Przedszkolna, Spokojna, Cicha, 1-go maja, Szpitalna, Janasa, Zjazdowa, pl. Kilińskiego strona południowo - zachodnia, Sobieskiego przy Pl. Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Pl. Strażacki, Mickiewicza

 

TEREN GMINY OPOCZNO I GMINY BIAŁACZÓW - REJONY NR 5

sierż.szt. Krystian Cieluch-( 44) 754-61-46, kom. 723-634-713

http://dzielnicowy.opoczno5@opoczno.ld.policja.gov.pl

Miejscowości:

Ogonowice, Ostrów, Sitowa, Sielec, Stużno, Stużno Kolonia, Brzuśnia, Wólka Dobromirowa, Januszewice, Kliny, Białaczów, Kuraszków, Miedzna Drewniana, Ossa, Parczów, Parczówek, Petrykozy, Radwan, Sędów, Skronina, Sobień, Węglany, Zakrzów, Żelazowice.

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

Zadania priorytetowe :

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu drogowego, wynikające z niewłaściwej infrastruktury drogowej i około drogowej.

W ostatnich miesiącach napływały liczne informacje i prośby mieszkańców miejscowości Żelazowice dotyczące zainteresowania się poprawą bezpieczeństwa w ruchu pieszym na terenie miejscowości. Największy problem dla mieszkańców stanowi bezpieczeństwo ich dzieci, które muszą poruszać się po miejscowości skrajem jezdni.

Mieszkańcy swoje prośby argumentowali tym, iż przez ich miejscowość z roku na rok przejeżdża coraz więcej samochodów i brak chodnika oraz innej infrastruktury (np. przejście dla pieszych) może doprowadzić do zdarzeń drogowych
z udziałem pieszych, a w szczególności dzieci.

Ponadto w najbliższym czasie planowane są remonty wiaduktów na pobliskich liniach kolejowych, co spowoduje wzmożony ruch pojazdów ciężarowych przez miejscowość. W 2017 roku na terenie miejscowości doszło również do dwóch wypadków śmiertelnych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

 1. Zakładane cele do osiągnięcia.

 Doprowadzenie do poprawienia infrastruktury drogowej w obrębie miejscowości Żelazowice,a w szczególności dążenie do wybudowania chodnika co przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Proponowane działania wraz z terminem realizacji poszczególnych etapów/zadań. 

Nawiązanie ścisłej współpracy z Urzędem Gminy w Białaczowie tj. podmiotem odpowiedzialnym za inwestycje w miejscowości Żelazowice celem podjęcia wspólnych działań prowadzących do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Analiza i weryfikacja płynących od mieszkańców uwag dot. bezpieczeństwa na terenie miejscowości oraz podejmowanie kroków zmierzających do ich eliminowania.

Nawiązanie ścisłej współpracy z sołtysem miejscowości za pośrednictwem, którego uwagi mieszkańców będą przekazywane oraz przy pomocy, którego organizowane będą spotkania z lokalną społecznością, gdy zajdzie taka potrzeba. Organizowanie spotkań z dziećmi z w/w miejscowości, uczęszczającymi do SP w Miedznej Drewnianej i Białaczowie odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nawiązanie współpracy z kadrą kierowniczą Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz Kierownikiem OPI celem zadaniowania podległych funkcjonariuszy do częstszych patroli w obrębie miejscowości Żelazowice.

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniami planowanych przez nie do realizacji zadań.

Współpraca z Urzędem Gminy w Białaczowie tj. podmiotem odpowiedzialnym za inwestycje na terenie miejscowości Żelazowice celem poprawy infrastruktury drogowej. Współpraca z sołtysem miejscowości Żelazowice celem przyjmowania i rozpatrywania uwag mieszkańców dot. polepszenia bezpieczeństwa oraz ewentualnej organizacji spotkań z mieszkańcami. Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego  i OPI KPP w Opocznie celem częstszych patroli we wskazanym rejonie.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje na stronie KPP Opoczno, podczas spotkań z mieszkańcami miejscowości oraz poprzez przekazanie informacji w wersji papierowej sołtysowi miejscowości celem umieszczenia jej na tablicy informacyjnej. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą w SP w Miedznej Drewnianej i Białaczowie.

 

TEREN GMINY OPOCZNO REJON SŁUZBOWY NR 6

asp. Tomasz Wijata  tel. służbowy (044)754 61 40,  kom. 723 63 47 10

dzielnicowy.opoczno6@opoczno.ld.policja.gov.pl

Miejscowości:

Antoniów, Kruszewiec Wieś, Kruszewiec Kolonia, Bukowiec Op. Brzustówek Wieś, Brzustówek Kolonia, Modrzew, Modrzewek, Ziębów, Kraśnica, Sobawiny, Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka, Sołek, Wola Załężna, Różanna, Dzielna, Bielowice, Kraszków, Karwice, Janów Karwicki, Mroczków Gościnny, Mroczków Duży, Adamów

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

Jednym z głównych zagrożeń występujących w rejonie służbowym nr 6 jest gromadzenie się osób na przystanku autobusowym przy Szkole Podstawowej w Bielowicach, a także spożywanie przez te osoby alkoholu, zaśmiecenie i akty wandalizmu. Proceder ten ma miejsce w godzinach popołudniowych i wieczorowych.

O powyższym zagrożeniu dzielnicowego informowała Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bielowicach oraz mieszkańcy miejscowości Bielowice mieszkający w rejonie szkoły, Gromadzące się osoby spożywają alkohol, zaśmiecają teren przyległy do przystanku oraz teren szkoły. Są to przeważnie puste butelki, a także inne przedmioty. Dochodzi również do aktów wandalizmu polegających na uszkadzaniu elementów ogrodzenia oraz wyposażenia na terenie szkoły.

 

    Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminacja zjawiska gromadzenia się osób, co spowoduje zanik zachowań takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz aktów wandalizmu. Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Szkoły w celu zamontowania dodatkowego oświetleni oraz ewentualny montaż monitoringu wskazanego miejsca, co pozwoliłoby w identyfikacji potencjalnych sprawców. Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami miejscowości Bielowice i uświadomienie ich, że mogą sami dbać o własne bezpieczeństwo poprzez zgłaszanie interwencji w przypadku wystąpienia negatywnych zachowań w obrębie ich miejscowości.

Proponowane działania wraz z terminem realizacji poszczególnych etapów/ zadań

Spotkanie z Dyrekcją Szkoły odnośnie współpracy dotyczącej zamontowania dodatkowego oświetlenia oraz montażu monitoringu. Spotkanie z uczniami i uświadomieni ich odnośnie odpowiedzialności karnej z popełnione czyny karalne. Częste kontrole dzielnicowego we wskazanym rejonie. Spotkania z mieszkańcami miejscowości Bielowice. Zadaniowanie w godzinach popołudniowych i wieczorowych patroli OPI w celu ograniczenia występowania procederu.

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniami planowanych przez nie do realizacji zadań.

Współpraca z Strażą Miejską i poszczególnymi komórkami KPP ukierunkowana na ujawnianie osób i pojazdów policyjnie podejrzanych.  Dyrekcja Szkoły, Urząd Miasta i Gminy Opoczno

- Ogniwo Patrolowo Interwencyjne oraz Zespół ds. Nieletnich i Patologii- patrolowanie rejonu zagrożonego negatywnym zjawiskiem, w razie potrzeby- działania represyjne wobec osób naruszających normy prawne

- Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz z dzielnicowym.

- Szkoła Podstawowa w Bielowicach - ścisła współpraca z dyrekcją w zakresie zorganizowania spotkań z młodzieżą, oraz przekazu informacji dla uczniów szkoły, montaż dodatkowego oświetlenia oraz monitoringu.

- Sołtys miejscowości Bielowice uświadamianie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu.

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje na stronie KPP Opoczno, spotkania z mieszkańcami miejscowości Bielowice, spotkania z dyrekcją szkoły oraz sołtysem miejscowości Bielowice .

 

 

Komisariat Policji w Paradyżu

Starszy Dzielnicowy- mł.asp. Koliczkowski Piotr tel. służbowy: 693-997-219

dzielnicowy.paradyż10@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon:  Gmina Żarnów

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Żarnowie

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

Podczas wielokrotnych spotkań z mieszkańcami sołectw na terenie gminy Żarnów osoby w nich uczestniczące zwróciły szczególną uwagę na problemy wynikające z oszukiwania osób samotnie mieszkających, starszych lub nieporadnych przez osoby oferujące w ich miejscach zamieszkania różnego rodzaju usługi, oferty umów  w wyniku czego dochodzi do kradzieży, oszustw lub wprowadzania w błąd, co skutkuje niekorzystnym rozporządzaniem mieniem przez osby starsze. Do powyższych zdarzeń dochodzi najczęściej w godzinach 08:00-13:00 gdzie sprawcy wykorzystują fakt nieobecności pozostałych domowników. 

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 1. Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w zakresie postępowania z osobami, które oferują rożnego rodzaju produkty czy usługi bądź też podszywają się pod osoby różnych profesji czy instytucji
 2. Sposoby postępowania w przypadku ujawnienia przypadków gdy osoba zostanie okradziona bądź oszukana w wyniku działania takich osób

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw w gminie Żarnów 01.07.2018-31.12.2018
 2. Spotkania w szkołach z rodzicami oraz uczniami 01.07.2018-31.12.2018
 3. Umieszczenia informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żarnowie na temat sposobu postępowania wobec osób dokonujących oszustw różnego rodzaju metodami np. na wnuczka, na policjanta, itp. 01.07.2018-31.12.2018

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

 

do realizacji zadań.

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie.

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

 1. Spotkanie z mieszkańcami oraz rozmowy z lokalną społeczność w czasie służby obchodowej.

 2. Spotkania i prelekcje w szkołach podstawowych

 3. Umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie Urzędu Gminy w Żarnowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mł.asp. Stasiak Marcin tel. służbowy:  723-630-140

dzielnicowy.paradyz12@opoczno.ld.policja.gov.pl

 

Rejon: Gmina Paradyż

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Kierowanie rowerami przez osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz nieposiadające wymaganego oświetlenia

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 1. Eliminacja z ruchu drogowego kierujących rowerami znajdujących się wstanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

 2. Zwiększenie świadomości wśród kierujących rowerami w zakresie obowiązkowego wyposażenia w wymagane przepisami oświetlenie oraz elementy odblaskowe

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw w gminie Paradyż
 2. Spotkania w szkołach z rodzicami oraz uczniami
 3. Umieszczenia informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Paradyżu na temat sposobu postępowania wobec osoób dokonujących oszustw róznego rodzaju metodami np. na wnuczka, na policjanta, itp.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

do realizacji zadań.

 1. Urząd Gminy w Paradyż

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

1.Umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie Urzędu Gminy w Paradyżu oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw

2. Spotkania z mieszkańcami na terenie Gminy Paradyż.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

mł. asp. Krawczyk Łukasz tel. służbowy: 690-115-366

dzielnicowy.paradyz9@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Sławno

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Sławnie w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek GOPS ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie.

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym (przede wszystkim w rejonie sklepów spożywczych, boisk, placów zabaw, przystanków PKS oraz PKP) oraz zakłócanie porządku publicznego w godzinach popołudniowych oraz nocnych na terenie gminy Sławno. Niektóre   ze  wskazanych miejsc są oddalone od ciągów komunikacyjnych , po zmroku słabo oświetlone, w związku z czym osoby tam przebywające mogą uniknąć zainteresowania patrolujących rejon policjantów. Do zakłócania porządku, spożywania alkoholu dochodzi zwykle po zmroku w godzinach wieczornych i nocnych.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo mieszkańców powyższy teren obejmuję Planem Działania Priorytetowego na okres 01-07-2018r. do 31-12-2018r.

Działania mają na celu ograniczenie zagrożenia w postaci spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Nadmieniam, że wskazane problemy niejednokrotnie znajdowały się na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Realizacja działań mających doprowadzić do ograniczenia spożywania alkoholu   w miejscach publicznych oraz ograniczenia zakłócania porządku. Powyższe działania mają na celu zmniejszenie liczby skarg mieszkańców gminy Sławno.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Bezwzględne reagowanie i represjonowanie najbardziej uciążliwych sprawców zakłócania porządku.
 2. Do dnia 31-12-2018r.    w ramach obchodu kontrola miejsc narażonych na wskazane zagrożenia w Planie Działania Priorytetowego   
 3. Współpraca z Zespołem Prewencji Komisariatu Policji w Paradyżu w celu zwiększenia ilości patroli i kontroli w miejscach zagrożonych 
 4. Do dnia 31-12-2018r. przeprowadzić spotkania z właścicielami i pracownikami sklepów na terenie gm. Sławno

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

do realizacji zadań.

 1. Szkoły na terenie Gminy Sławno

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

- przeprowadzić z młodzieżą pogadanki, prelekcje na temat odpowiedzialności karnej  

- nieletnich w skutek popełniania przez  nich czynów karalnych takich wskazanych  

   w k.k.   i k.w.            

 - w ramach obchodu informowanie mieszkańców o działaniu Planu Priorytetowego

   na I półrocze 2018 roku

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

mł. asp. Kszczot Andrzej tel. służbowy: 693-997-252

dzielnicowy.paradyz11@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Mniszków

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Mniszkowie  w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek UG

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie. 

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

    Wykroczenia w ruchu drogowych popełniane przez niechronionych uczestników ruchu

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

   Wyeliminowanie wykroczeń popełnianych przez pieszych ( tzw.„ Niechronionych”)  uczestników ruchu drogowego

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Informowanie pracowników UG Mniszków, sołtysów oraz uczniów szkół podstawowych o zagrożeniach i sposobach zapobiegania w rozmowach i spotkaniach w terminie do 31.12.2018 r.
 2. Informowanie mieszkańców gminy Mniszków o zagrożeniach i sposobach zapobiegania w rozmowach i spotkaniach w terminie do 31.12.2018 r.

3)  Do dnia 31-12-2017r. nasilić kontrole pieszych uczestników ruchu a w przypadku  

      popełnienia wykroczenia zastosowanie odpowiedniego środka wychowawczego

 

Informacje podczas rozmów spotkań.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

   do realizacji zadań.

 1. Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy w Mniszkowie.
 2. Prywatni właściciele marketu i stacji paliw.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Posterunek Policji w Drzewicy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

asp. Janik Paweł tel. służbowy: 690-115-358 tel. PP w Drzewicy – 483757020

dzielnicowy.drzewica7@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 7 miasto Drzewica

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony 483757020 , of. dyż KPP Opoczno 997, 447546111

Godziny pracy w PP w Drzewicy 7:00 – 15:00

Ulice wchodzące w skład rejonu służbowego nr 7 na terenie miasta Drzewicy

Miasto Drzewica – ul. Kolejowa, Mostowa , Plac Wolności, Plac Narutowicza, Plac Kościuszki, ul. Szkolna , ul. Staszica, Osiedle Bolesława Chrobrego, Osiedle Mieszka I, ul. Braci Kobylańskich, ul. Miła, ul. Błonie, ul. Sportowa, ul. Zdrojowa, ul. Fabryczna.

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

Przeciwdziałanie i reagowanie na niszczenie mienia w rejonie PKP Drzewica.

Reagowanie i przeciwdziałanie aktom wandalizmu na podległym terenie.

Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ustalenia sprawców czynów zabronionych.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mł.asp. Szczepanik Michał tel. służbowy: 690-115-357, tel. PP w Drzewicy – 483757020

dzielnicowy.drzewica8@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 8. : Gmina Drzewica, Gmina Poświętne

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony 483757020 , of. dyż KPP Opoczno 997, 447546111

Godziny pracy w PP w Drzewicy 7:00 – 15:00

Punkt Przyjęcia Interesantów w Poświętnem Budynek OSP ul. Główna 40 - Poniedziałek 9:00 - 11:00

Miejscowości wchodzące w skład rejonu służbowego nr 8

Gm. Drzewica – Zakościele, Żardki, Domaszno, Żdżary, Dąbrówka, Radzice Małe, Brzuza, Idzikowice, Radzice Duże, Świerczyna, Trzebina, Jelnia, Krzczonów, Brzustowiec, Augustów.

Gm. Poświętne – Poświętne, Studzianna, Małoszyce, Brudzewice, Gapinin, Wólka Kuligowska, Mysiakowiec, Ponikła, Stefanów, Kozłowiec, Buczek, Dęba, Dęborzeczka, Anielin, Poręby, Brudzewice Kolonia).

 

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

Reagowanie na przypadki naruszania przepisów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym na  kierujących, którzy stwarzają zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu na terenach wiejskich.

Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie łamania prawa w ruchu drogowym oraz uświadomienie społeczeństwu występujących zagrożeń poprzez promowanie prawidłowych zachowań.  

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Poświętnem w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek OSP  ulica Główna40

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie