Poznaj swojego dzielnicowego - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Poznaj swojego dzielnicowego

Poznaj swojego dzielnicowego

Z zarządzenia Komendanta Głównego Policji wynika, że obchód jest podstawową formą pełnienia służby przez dzielnicowego. Polega on na realizacji zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych, w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego. Zakres tych obowiązków jest bardzo szeroki. Od przeciwdziałania przemocy w rodzinie do ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń. Znajomość swoich dzielnicowych jest niezwykle istotna, choćby dlatego, by wiedzieć do kogo zwrócić się o pomoc.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.szt.. Piotr Białuski 

tel.0 44-754-61-26

 

--- Rejon nr 1 ---------------------------------------

sierż.szt.  Dominik Madej tel. służbowy: (044) 754 61 46 kom,  723 634 666

dzielnicowy.opoczno1@opoczno.ld.policja.gov.pl

Plan priorytetowy: ulica Wałowa oraz Zalew Miejski Opoczno-  zwrócenie  uwagi na zakłócanie ciszy  i spokoju  przez osoby  spożywajace alkohol  w miejscu zabronionym ( zalew  Opoczno). Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez funkcjonariiuszy OPI KPP w Opocznie  Poinformowano również Straż Miejską w Opocznie.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsc ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych  posesji.
Termin: 1.07.17 – 31.12.2017 

Ulice: 17-go Stycznia, pl.Kilińskiego /strona wschodnia/, Kolberga, Nowa, Parkowa, Łąkowa, Żesławskiego, osiedle Piastowskie, osiedle Milenijne, Waryńskiego, Starzyńskiego, Chopina,Hubala, Błonie, al. Sportowa, Szewska, Rzeczna, Kowalskiego, pl. Zamkowy, pl. Kościuszki, Sobieskiego, Inowłodzka, Kościelna, Staromiejska, Piaseczna, Garncarska, Targowa, Drzymały Wąska, Krótka, Libiszewska, Daleka, Kołomurna, Moniuszki, Batorego, Kwiatowa, Stodolna, Rolna, Wałowa, Liliowa, Różana, Narcyzowa, Krokusowa

 

  --- Rejon nr 2 ---------------------------------------

mł. asp. Norbert Grzesiński tel. służbowy: (044) 754 61 46, kom. 723 634 608

dzielnicowy.opoczno2@opoczno.ld.policja.gov.pl

Ulice: Partyzantów (strona wschodnia od ul. Piotrkowskiej w kierunku północnym), Biernackiego, Skłodowskiej, Konopnickiej, Norwida, Słowackiego, Graniczna, Spacerowa, Żeromskiego, M. Kolbe, Polna, Jana Pawła II, osiedle "Ustronie.

Plan priorytetowy : Nadzór nad ul.Skłodowskiej 6 w zwiazku z gromadzeniem się młodzieży spożywajacej alkohol oraz występujące w tym miejscu akty wandalizmu.

Miejsce to zostało poddane szczegółowemu nadzorowi przez dzielnicowego oraz patrole OPI .

Poinformowano również Straż Miejską . Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyelminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w/w bloku.

 

--- Rejon nr 3 ---------------------------------------

 

Starszy Dzielnicowy- asp. Piotr Laskowski tel. służbowy: (044) 754 61 46,   kom.  723 63 46 52

dzielnicowy.opoczno3@opoczno.ld.policja.gov.pl

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku w ramach planu działania priorytetowego w rejonie służbowym nr 3 objęto szczególnym nadzorem rejon budynku spółdzielni mieszkaniowej "Nasz Dom" w Opocznie przy ulicy Partyzantów 45. Powodem objęcia szczególnym nadzorem były liczne skargi mieszkańców pobliskiego rejonu dotyczące gromadzenia się osób oraz spożywanie przez nie alkoholu w miejscu objętym zakazem jego spożywania ( naruszenie normy określonej w art. 43' UWTPA) oraz liczne zakłócenia porządku publicznego oraz spoczynku nocnego (naruszenia normy określonej w art. 51 KW).

W ramach działań przewidziano liczne kontrole realizowane przez starszego dzielnicowego asp. Piotra Laskowskiego oraz funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego KPP w Opocznie. O działaniach powiadomiono również Straż Miejską w Opocznie, która również została zaangażowana do działań.

Ulice: Armii Ludowej, Partyzantów (od ul.Piotrkowskiej do końca – strona zachodnia) Biernackiego (od ul. Partyzantów) Kossaka, Kopernika, Słoneczna, Powstańców Wielkopolskich, Westerplatte, Armii Krajowej, Wyszyńskiego Sienkiewicza, Tuwima, Matejki, Wyspiańskiego, Leśna, Witosa, Małachowskiego, Długa, Przemysłowa, Krasickiego, Torowa, Północna, Sosnowa.

 

Rejon nr 4 ---------------------------------------

 

sierż.szt. Przemysław Ogłoziński - tel. służbowy: (44) 754 61 46,   kom.  723 63 46 13

dzielnicowy.opoczno4@opoczno.ld.policja.gov.pl

W rejonie nr 4 planem działania priorytetowego na okres od 1.07.2017 r. do 31.12.2017 r. objęto obręb sklepu w Opocznie na ul. Piotrkowskiej 182A w związku z częstym spożywaniem alkoholu - zgłoszenie anonimowe poprzez Krajową Mapę zagrożeń Bezpieczeństwa. Celem objęcia planem w/w miejsca jest zminimalizowanie w/w procederu. Do realizacji planu zaangażowano dzielnicowego w/w rejonu, funkcjonariuszy OPI oraz  powiadomiono Straż Miejską

Ulice: Piotrkowska, Partyzantów (od Kuligowskiej do Piotrkowskiej), Dworcowa, Dworzec PKP, Dworzec PKS, Stacja Opoczno Południe, Towarowa, Kuligowska, osiedle za Wulkanem, Działkowa, Szkolna, Staszica, Puchały, Ogrodowa, Mokra, Wiejska, Kolejowa, Zakątna, Limanowskiego, Skalna, Robotnicza, Przodowników Pracy, Wapienna, Mostowa, Przedszkolna, Spokojna, Cicha, 1-go Maja, Szpitalna, Janasa, Zjazdowa, pl. Kilińskiego (strona południowo-zachodnia), Sobieskiego (przy pl. Kilińskiego), Kazimierza Wlk, pl. Strażacki, Mickiewicza.

 

 

TEREN GMINY OPOCZNO I GMINY BIAŁACZÓW - REJONY NR 5 - 6

 

 

mł.asp. Tomasz Wijata  tel. służbowy (044)754 61 40,  kom. 723 63 47 10

dzielnicowy.opoczno6@opoczno.ld.policja.gov.pl

Miejscowości i wsie: Antoniów, Kruszewiec Wieś, Kruszewiec Kolonia, Bukowiec Op. Brzustówek Wieś, Brzustówek Kolonia, Modrzew, Modrzewek, Ziębów, Kraśnica, Sobawiny, Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka, Sołek, Wola Załężna, Różanna, Dzielna, Bielowice, Kraszków, Karwice, Janów Karwicki, Mroczków Gościnny, Mroczków Duży, Adamów

Zadania priorytetowe: Białaczów ul. Sobienśka skwer tzw "Grzybki" Reagowanie oraz przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz niszczeniu mienia
w okresie od 01.07.2017 roku do 31.12.2017 roku  wzmożone kontrole dzielnicowego nawiązanie współpracy z lokalną społecznością z pobliskich bloków oraz domków jednorodzinnych przy ul. Sobieńskiej, Partyzantów, Ogrodowej zadaniowanie przez kierowników OPI i WRD patroli o podjętym działaniu priorytetowym

rejon nr 6
Libiszów sklep spożywczy "ABC" oraz w teren w obrębie sklepu reagowanie na spożywanie alkoholu i nieobyczajne wybryki oraz zaśmiecanie
w okresie od 01.07.2017 roku do 31.12.2017 roku
Wzmożone kontrole dzielnicowego nawiązanie współpracy z lokalną społecznością, z pobliskich bloków Libiszów 100, 101, 102, i 103 przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami.
Zadaniowanie przez kierownika  patroli OPI do służby o podjętym działaniu priorytetowym, współpraca ze Strażą Miejską w Opocznie  

Miejscowości: Ogonowice, Ostrów, Sitowa, Sielec, Stużno, Stużno Kolonia, Brzuśnia, Wólka Dobromirowa, Januszewice , Kliny, Białaczów, Kuraszków, Miedzna Drewniana, Ossa, Parczów, Parczówek,Petrykozy, Radwan, Sędów, Skronina, Sobień, Węglany, Zakrzów, Żelazowice.

 

 

Komisariat Policji w Paradyżu

Starszy Dzielnicowy- mł.asp. Koliczkowski Piotr tel. służbowy: 693-997-219

dzielnicowy.paradyż10@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon:  Gmina Żarnów

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Żarnowie

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Osoby piesze poruszające się po zmroku bez elementów odblaskowych drogach publicznych poza

terenem zabudowanym rejonu gminy Żarnów

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

1) Eliminowanie z ruchu pieszych uczestników ruchu poruszających się po zmroku bez widocznych

elementów odblaskowych drogą publiczna poza terenem zabudowanym, oraz zmniejszenie ilości

zdarzeń drogowych z udziałem takich osób.

2) Zapoznanie uczniów szkół podstawowych z zasadami poruszania się po drogach publicznych

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Pozyskanie elementów odblaskowych z Urzędu Gminy w Żarnowie – termin do 31.08.2017r.

 2. Profilaktyka w szkołach podstawowych mająca na celu przedstawienie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych po zmroku, oraz rozdanie elementów odblaskowych – termin do 31.10.2017r.

 3. Spotkanie z mieszkańcami społeczności lokalnej celem przedstawienia problematyki i zagrożeń wynikających z poruszania się pieszych po drogach publicznych poza terenem zabudowanym bez widocznych elementów odblaskowych - termin do 31.12.2017r.

 4. Nadzór nad odcinkami dróg publicznych poza terenem zabudowanym gdzie poruszają się piesi bez widocznych elementów odblaskowych – termin do 31.12.2017r

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

do realizacji zadań.

 1. Urząd Gminy w Żarnowie

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

 1. Spotkanie z mieszkańcami oraz rozmowy z lokalną społeczność w czasie służby obchodowej.

 2. Spotkania i prelekcje w szkołach podstawowych

 3. Umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie Urzędu Gminy w Żarnowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mł.asp. Stasiak Marcin tel. służbowy:  723-630-140

dzielnicowy.paradyz12@opoczno.ld.policja.gov.pl

 

Rejon: Gmina Paradyż

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 

Kierowanie rowerami przez osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz nieposiadające wymaganego oświetlenia

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 

 1. Eliminacja z ruchu drogowego kierujących rowerami znajdujących się wstanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

 2. Zwiększenie świadomości wśród kierujących rowerami w zakresie obowiązkowego wyposażenia w wymagane przepisami oświetlenie oraz elementy odblaskowe

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Restrykcyjne reagowanie na wszelkiego rodzaju ujawnione przypadki kierowania rowerami w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 01.07.2017 r-31.12.2017r.

 2. Informowanie odpowiednich podmiotów w przypadku gdy osoba kilkukrotnie zostanie zatrzymana podczas kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości celem ewentualnego skierowania na leczenie odwykowe w związku z nadużywaniem alkoholu 01.07.2017r.-31.12.2017r.

 3. Spotkania z mieszkańcami społeczności lokalnej celem przedstawienia problematyki związanej z poruszaniem się rowerami po drogach publicznych 01.07.2017-31.12.2017

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

do realizacji zadań.

 1. Urząd Gminy w Paradyż

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

1.Umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie Urzędu Gminy w Paradyżu oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw

2. Spotkania z mieszkańcami na terenie Gminy Paradyż.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

mł. asp. Krawczyk Łukasz tel. służbowy: 690-115-366

dzielnicowy.paradyz9@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Sławno

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Sławnie w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek GOPS ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zniszczenia i dewastacja mienia w postaci : elementów infrastruktury drogi tj. Przystanków PKS, znaków drogowych oraz mienia osób prywatnych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 1. Wyeliminowanie zdarzeń przestępczych, wykroczeniowych oraz o charakterze chuligańskim;

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Do dnia 31-10-2017r. poinformowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach w ramach spotkań i pogadanek;

 2. Do dnia 31-12-2017r. wzmożone patrole połączone z krótkotrwałymi obserwacjami w miejscach szczególnie zagrożonych na przypadki zniszczenia oraz dewastacje;

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

do realizacji zadań.

 1. Mieszkańcy Gminy Sławno

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

 

- Informowanie podczas spotkań z mieszkańcami Gminy Sławno

- obwieszczenie informacji o zagrożeniach we współpracy z sołtysami wsi;

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

mł. asp. Kszczot Andrzej tel. służbowy: 693-997-252

dzielnicowy.paradyz11@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Mniszków

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Mniszkowie  w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek UG

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

kradzieże w sklepach ( marketach) oraz sklepach prywatnych wolno stojących lub mieszczących się w budynku domów prywatnych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zdarzeń przestępczych i wykroczeń w opisanych wyżej miejscach szczególnie zagrożonych . Uświadamianie właścicieli i pracowników o sposobach zabezpieczenia się przed tymi zdarzeniami.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 

 1. Informowanie właścicieli i pracowników wyżej opisanych sklepów o zagrożeniach w rozmowach i spotkaniach w terminie do 31.12.2017r.

 2. W trakcie pełnienia służby dokonywanie kontroli wewnątrz sklepów oraz stosowanie krótkotrwałych obserwacji w rejonie tych sklepów celem zapobiegania kradzieżom mienia

 3. Właściciele sklepów ( przekazywanie wszelkich informacji o osobach podejrzanie zachowujących się na terenie sklepu oraz udostępnianie zapisu z monitoringu na potrzeby prowadzonych przez Policję czynności)

 4. Pracownicy sklepów i mieszkańcy gminy Mniszków ( przekazywanie wszelkich istotnych informacji, które będą pomocne w typowaniu potencjalnych sprawców)

 Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

Informacje podczas rozmów spotkań.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Posterunek Policji w Drzewicy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

asp. Janik Paweł tel. służbowy: 690-115-358 tel. PP w Drzewicy – 483757020

dzielnicowy.drzewica7@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 7 miasto Drzewica

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony 483757020 , of. dyż KPP Opoczno 997, 447546111

Godziny pracy w PP w Drzewicy 7:00 – 15:00

Ulice wchodzące w skład rejonu służbowego nr 7 na terenie miasta Drzewicy

Miasto Drzewica – ul. Kolejowa, Mostowa , Plac Wolności, Plac Narutowicza, Plac Kościuszki, ul. Szkolna , ul. Staszica, Osiedle Bolesława Chrobrego, Osiedle Mieszka I, ul. Braci Kobylańskich, ul. Miła, ul. Błonie, ul. Sportowa, ul. Zdrojowa, ul. Fabryczna.

Plan priorytetowy na okres od 01.07.2017r do 31.12.2017r

Przeciwdziałanie oraz  reagowanie na spożywaniu alkoholu na terenie parku mieszczącego się na Pl. Wolności w miejscowości Drzewica.

Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zniwelowania zjawiska spożywania alkoholu w obrębie parku,a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców korzystających z parku miejskiego.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mł.asp. Szczepanik Michał tel. służbowy: 690-115-357, tel. PP w Drzewicy – 483757020

dzielnicowy.drzewica8@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 8. : Gmina Drzewica, Gmina Poświętne

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony 483757020 , of. dyż KPP Opoczno 997, 447546111

Godziny pracy w PP w Drzewicy 7:00 – 15:00

Punkt Przyjęcia Interesantów w Poświętnem Budynek OSP ul. Główna 40 - Poniedziałek 9:00 - 11:00

Miejscowości wchodzące w skład rejonu służbowego nr 8

Gm. Drzewica – Zakościele, Żardki, Domaszno, Żdżary, Dąbrówka, Radzice Małe, Brzuza, Idzikowice, Radzice Duże, Świerczyna, Trzebina, Jelnia, Krzczonów, Brzustowiec, Augustów.

Gm. Poświętne – Poświętne, Studzianna, Małoszyce, Brudzewice, Gapinin, Wólka Kuligowska, Mysiakowiec, Ponikła, Stefanów, Kozłowiec, Buczek, Dęba, Dęborzeczka, Anielin, Poręby, Brudzewice Kolonia).

Plan priorytetowy na okres od 01.07.2017r., do 31.12.2017r

Przeciwdziałanie naruszaniom przepisów w ruchu drogowym.Zwrócenie uwagi na  zagrożenia oraz niszczenie użytków rolnych na terenach wiejskich przez kierujących pojazdami mechanicznymi.

Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie łamania prawa w ruchu drogowym oraz poza drogą publiczną przez kierujących pojazdami.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Poświętnem w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek OSP  ulica Główna40

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie