Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 14013 z dnia 08 sierpnia 2017 r.

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Ogłoszenie o naborze nr 14013 z dnia 08 sierpnia 2017 r.

Składanie ofert do : 13 sierpnia 2017 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

Dodatkowe informacje: Zastępstwo

 

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: kadr i szkolenia - ZASTĘPSTWO NIEOBECNEGO PRACOWNIKA w Zespole Kontroli, Kadr i Szkolenia

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opoczno

ADRES URZĘDU:

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Aleja Dąbrówki 1

26-300 Opoczno

 

WARUNKI PRACY

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, w pomieszczeniu wyposażonym w komputery i sprzęt teleinformatyczny;
 • wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim /możliwe wyjazdy służbowe/;

ZAKRES ZADAŃ

obsługa kadrowa policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Opocznie; prowadzenie na bieżąco książki etatowej jednostki; kompletowanie akt osobowych policjantów i pracowników Policji, ich bieżąca aktualizacja; sporządzanie meldunków o stanie kadr na koniec każdego miesiąca;

sporządzanie, prowadzenie i uzupełnianie etatu organizacyjnego oraz etatu osobowego jednostki; prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań na wskazanym stanowisku.;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe bez wymaganego profilu doświadczenie zawodowe: w pracy administracyjnej

znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, w szczególności w zakresie nawiązania, rozwiązania stosunku pracy/ służby w Policji;

znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych;

umiejętność obsługi komputera Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe studia wyższe z zakresu prawa/ administracji

doświadczenie zawodowe: 1 rok Doświadczenie w pracy z zakresu kadr i płac.

- odpowiedzialność i dyspozycyjność; - umiejętność pracy w zespole doświadczenie z zakresu obsługi kadrowej oraz wiedza i praktyka w tym zakresie;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 13 sierpnia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Aleja Dąbrówki 1, 26-300 Opoczno

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • wynagrodzenie: 1,300 mnożnik kwoty bazowej co stanowi kwotę 2436,00 zł +wysługa;
 • decyduje data stempla pocztowego, oferty otrzymane po terminie i bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
 • na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy zatem w ofercie należy podać dane kontaktowe:

adres do korespondencji, e mail, numer telefonu,

 • oferty odrzucone i te które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji ,zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
 • oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane,
 • aplikacje należy składać w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, Aleja Dąbrówki 1 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 • Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.policja.gov.plw zakładce "KADROWE";
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 754 61 17.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Załączniki do strony

 • 119.07 KB