Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pozytywny odbiór przywrócenia posterunku Policji w Drzewicy przez mieszkańców Gmin Drzewica oraz Poświętne

Na terenie działania utworzonego w grudniu 2016 roku Posterunku Policji w Drzewicy / gmina i miasto Drzewica oraz gmina Poświętne / przeprowadzono konsultacje społeczne poświęcone funkcjonowaniu Posterunku Policji w Drzewicy oraz odbioru funkcjonowania tej jednostki policji w oczach lokalnej społeczności.

   W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów, mieszkańcy poszczególnych gmin, a z ramienia służb KPP, Zastępca Komendanta Powiatowego, Kierownik Posterunku wraz z Dzielnicowymi.  Podczas spotkań, zaprezentowano stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania PP w okresie 2017 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016.

   Konsultacje zdominowały pozytywne opinie mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów dotyczące samego faktu utworzenia PP, jak i samej świadomości bliskości funkcjonowania służb policji. Poruszano zagadnienia związane z kontaktem z dzielnicowymi, KMZB, stanu etatowego PP, współdziałania ze służbami KPP, kontaktu z Kierownikiem Komórki, jak i bieżących problemów mieszkańców związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Nieoceniony jest w oczach mieszkańców bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami posterunku, a zwłaszcza dzielnicowymi znającymi lokalne problemy i potrzeby mieszkańców. Przedstawiciele szkół oraz jednostek samorządowych podkreślali zaangażowanie funkcjonariuszy w szeroko rozumianą profilaktykę, przejawiająca się w aktywnym uczestniczeniu w spotkaniach z  młodzieżą, jak również mieszkańcami.

Podsumowaniem spotkań, o których tu mowa, była wspólna zapowiedź wprowadzenia tego typu konsultacji do corocznego kalendarza współpracy policji z samorządami w/w gmin przy aktywnym udziale mieszkańców. 

 

asp.szt. Barbara Stępień